• Gia hạn ở lại Canada khi visa còn hạn – Extend stay
  • Xin cấp visa du lịch mới – Re-entry visa
  • Gia hạn giấy phép du học – Extend study permit
  • Xin cấp mới, đổi passport Việt Nam – Passport Vietnam
  • Đổi tên
  • Di chúc
  • Giấy uỷ quyền